Black tailed crake ** Photo Credit: Ghana Borah Tapan