Aberrant Bush Wabler ** Photo Credit: Ghana Borah Tapan